Een totaalpakket aan juridische dienstverlening

We staan ter beschikking van zowel ondernemingen als particulieren. Elke zaak is maatwerk, waarbij het belang van de cliënten primeert. Bij ons kunt u rekenen op een persoonlijke aanpak. We streven op de meest efficiënte wijze naar een gepaste oplossing. In overleg met de cliënt wordt eerst bekeken of een minnelijke regeling mogelijk is. Als een procedure noodzakelijk blijkt, staan we u met raad en daad bij.

Mr. Gerald Goedhart kan bogen op jaren relevante ervaring in diverse rechtsdomeinen. Hij vulde zijn vakkennis aan met een grondige dosis mensenkennis en realisme. Zijn aanpak is dan ook pragmatisch en grondig.

Gecombineerd met een no-nonsense attitude, stellen deze kwaliteiten hem in staat om zijn cliënten een optimale dienstverlening te bieden.

Dankzij een vaste samenwerking met andere kantoren, is een correcte opvolging van uw dossier gegarandeerd.

Rechtstakken

Een greep uit ons aanbod

Handels-, economisch en ondernemingsrecht

Wij staan u bij voor de redactie van handelscontracten in de ruime zin, alsmede bij geschillen tussen ondernemingen (m.i.v. inbreuken op marktpraktijken en mededinging), en/of tussen ondernemingen en hun gemandateerden/vennoten/leden.  Verder leveren wij diensten in zake intellectuele eigendom (vb. aanvraag merkdepot e.d.m.), in zake geschillen tussen ondernemingen en consumenten (marktpraktijken), enz.

Aanneming

Aanneming is een ruim begrip. Het behelst, benevens geschillen in bouwzaken, evenzeer geschillen ingevolge contracten met diverse dienstverleners, zoals bijvoorbeeld boekhoudkantoren, consultancybureaus, IT-bedrijven en freelancers, enz.

Wij bieden gepaste juridische ondersteuning voor al uw zaken die onder het begrip aanneming ressorteren.

Familierecht

U kan bij ons terecht voor advies en bijstand in het kader van o.a. echtscheiding en onderhoudsvorderingen, maar bijvoorbeeld ook bij geschillen m.b.t. erfopvolgingen en nalatenschappen, enz. Afhankelijk van de aard van het geschil, zullen wij in dergelijke zaken eerst opteren om een bemiddelende rol te vervullen.

Arbeidsrecht

Wij staan u bij in geschillen tussen u en uw werknemer of werkgever.  Wij adviseren u omtrent de interpretatie van arbeidscontracten, en de draagwijdte van specifieke contractuele clausules (zoals bijvoorbeeld scholingsbeding, niet-concurrentiebeding, enz.).  Wij verdedigen uw belangen voor de arbeidsgerechten.

Algemeen burgerlijk recht

Algemeen burgerlijk recht omvat geschillen van diverse aard.  Het kan gaan om burenhinder (vb. wegens aanplantingen in de tuin, aanbouwsels, overlast, enz.), om problemen met huurders of verhuurders (vorderingen betrekkelijk huurachterstallen en huurontbinding), om vorderingen inzake leningsovereenkomsten of onverschuldigde betalingen tussen particulieren, enz. Bij dergelijke problemen kan u rekenen op onze uitgebreide expertise.

Aansprakelijkheidsrecht

U lijdt schade toegebracht door, of afkomstig van derden (u wordt bijvoorbeeld gebeten door de hond van uw buur met letsels tot gevolg, de ladder van uw schilder valt om en beschadigt uw woning, enz.). Wij adviseren u omtrent de haalbaarheid van uw vordering en stellen een schadebegroting op. Zo nodig wordt via de rechtbanken verhaal gehaald.

Verkeersrecht

Bij verkeersovertredingen en -inbreuken nemen wij uw dossier ter harte, en verdedigen wij uw belangen voor de rechtbanken. Ook in geval u het slachtoffer bent van een verkeersongeval, kan u bij ons terecht en zullen wij alles in het werk stellen om te pogen uw schade te recupereren.

Incasso

Het betreft de invordering van uw onbetaalde facturen, waarvoor u de afzonderlijke rubriek (‘incasso’) op deze website kan consulteren.

Incasso

Het aspect incasso verdient bijzondere aandacht. Het belang van (tijdige) invordering van onbetaalde facturen door zelfstandigen en vennootschappen, wordt nog te vaak onderschat. Wij hebben een jarenlange bekwaamheid en expertise verworven In de invordering van onbetaalde facturen. De behandeling door ons kantoor van dergelijke dossiers geschiedt met toepassing van een welbepaalde methodiek, en wel zodanig dat er op efficiënte wijze resultaat kan worden geboekt.

Aarzel niet om ons ook in dit verband te contacteren.

Tarieven

Wij hechten veel belang aan een goede en duidelijke samenwerking. Daarom zijn we steeds transparant bij de bepaling van onze tarieven. Deze zijn samengesteld uit een luik kosten en een luik erelonen. Bij aanvang van een zaak wordt de samenstelling van deze kosten en erelonen duidelijk toegelicht.

Naast de gebruikelijke tarifering voor onze prestaties, bieden wij eveneens onze diensten aan in het kader van kosteloze juridische tweedelijnsbijstand (pro deo), uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door het Bureau voor Juridische Bijstand.

Contact

  Gerald Goedhart
  Altebijstraat 21
  8310 Brugge – Sint-Kruis

  Gsm: +32 477 87 88 57 (consultaties op afspraak)
  Fax: 050 37 07 28
  E-mail: gerald [at] advocaatgoedhart.be

  KBO-nr. 0537.949.924